Protikorupční program

Protikorupční program společnosti Glomex MS

 

 1. Proti korupci

Pro účely tohoto protikorupčního programu je korupce definovaná jako chování zneužívající postavení nebo funkce pro osobní zisk takovým způsobem, který je v rozporu se zákonem a etickými pravidly.

 

Společnost Glomex MS se rozhodla přistoupit k protikorupčnímu programu, jehož účelem je:

a) minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti společnosti Glomex MS,
b) preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost,
c) jako významná česká obchodní společnost dát příklad, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.

 

Protikorupční program společnosti Glomex MS se skládá z:

 • etického kodexu zaměstnanců společnosti Glomex MS, jehož speciální část je věnována i oblasti veřejných zakázek,
 • etický e-mail, na který může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti se společností Glomex MS,
 • souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle činností společnosti, skupin zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých společnost Glomex MS působí.

 

Protikorupční program společnosti Glomex MS je k dispozici nejen zaměstnancům jednotlivých společností, ale je přístupný a využitelný širokou veřejností, a to vč. dodavatelů, dealerů, zákazníků, médií a představitelů veřejné správy v ČR i na všech dalších trzích, kde Glomex MS ve světě působí.

 

 

 1. Etický kodex společnosti Glomex MS

Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu Glomex MS je etický kodex pro zaměstnance společnosti, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů Glomex MS, např. obchodních zastoupení společnosti. Etický kodex Glomex MS vychází z požadavků programu britské Transparency International. Etický kodex obsahuje:

 • zákaz korupčního jednání,
 • zákaz jednání ve střetu zájmů,
 • nahlašování podnětu na korupční či neetické jednání,
 • zvláštní povinnosti na úseku obchodu při plnění protikorupčního programu,
 • zásady při sponzoringu resp. pro dary politickým stranám a hnutím,
 • závazek šířit korupční program i mimo Glomex MS.

S celým textem Etického kodexu Glomex MS se můžete seznámit zde.

 

 

 1. Pravidla sponzoringu Glomex MS

Pravidlem sponzoringu Glomex MS je, že nesmí být účelově vázán na realizace jakékoliv obchodní příležitosti, ať už ve veřejném či soukromém sektoru. Stejně tak nesmí dojít ke sponzoringu, který by v praxi naplnil definici střetů zájmů, tzn. např. sponzoring projektů zaměstnanců Glomex MS a jejich rodinných příslušníků. Sponzoringové aktivity Glomex MS zpravidla zveřejňuje, a to formou tiskové zprávy a informací na svých webových stránkách.

 

Podpora politických stran a hnutí

Podpora politických stran a hnutí společnosti Glomex MS musí být transparentní. Zároveň tato podpora nesmí být nikdy vázána na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném sektoru. Společnost Glomex MS přísně dodržuje veškeré právní závazky týkající se případné podpory politických stran.

 

 

 1. Dary a pozornosti

Je zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům Glomex MS. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti Glomex MS zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec Glomex MS povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.

 

 

 1. Poplatky za zprostředkování (facilitation payments)

Na některých zahraničních trzích mohou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnost Glomex MS poskytovala poplatky za vyřízení věci. Do definice poplatků za vyřízení věci nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.

 

 

 

 

 1. Účast společnosti Glomex MS na offsetových programech

Přestože česká legislativa ve shodě s právem Evropské unie již neumožňuje zapojení českých podniků do offsetových programů v případě veřejných zakázek české vlády a ministerstev, v rámci zahraničních kontraktů může být součástí podmínek i plnění offsetových programů. Typickým požadavkem, a to i v případě vyspělých demokratických států, může být požadavek na částečné přenesení výroby, což lze považovat za tzv. přímý offset. Glomex MS ve spolupráci se zahraničními partnery realizuje offsetové programy vždy v souladu s národní legislativou zpravidla za účelem naplnění požadavků zákazníka na získání schopnosti produkty částečně vyrábět a samostatně servisovat. Glomex MS odmítá a nepodílí se na offsetových programech, jejichž náplní je pouze zadávání zakázek v oborech nesouvisejících s jejím podnikáním, které v sobě zahrnují korupční riziko a mohly by být zneužity jako korupční kanál. O aktivitách, které svou náplní lze zařadit do kategorie přímých offsetů, Glomex MS zpravidla informuje veřejně v rámci publicity okolo dané zakázky (přenesení výroby připadá v úvahu pouze u významnějších a veřejně kontrolovatelných projektů).

 

 

 1. Etická linka společnosti Glomex MS

Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídila společnost Glomex MS etický e-mail, na který může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat ve formě:

Zaslání podnětu na e-mail info@glomex-ms.com.

Společnost Glomex MS jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně.

Příjemcem podnětu je vedení společnosti Glomex MS, které potvrdí odesilateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi šetření je. Po vyšetření podnětu informuje odesílatele o výsledku šetření.

Glomex MS prohlašuje, že důvodných podnětů na etický e-mail si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu Glomex MS se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

Veškeré podané zprávy jsou zpracovávány jako důvěrné informace tak, aby byla chráněna osoba, která zprávu předložila a bylo umožněno objektivní vyšetřování.