Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny spółki Glomex MS

 

 1. Niniejszy Kodeks Etyczny dotyczy wszystkich pracowników, zarówno na stanowiskach techniczno-gospodarczych lub produkcyjnych, jak też managementu spółki i jej władz. Niektóre jego postanowienia dotyczą także specyficznych grup pracowników (np. handlowców) lub podmiotów spoza spółki Glomex MS (np. dostawców i partnerów) w Czechach oraz w innych krajach, w których Glomex MS prowadzi działalność.

 

 1. Spółka Glomex MS wymaga od swoich pracowników i partnerów, nie tylko przestrzegania wymogów norm prawnych, ale także dotrzymywania wysokich standardów etycznych, opartych na uczciwości, zaufaniu, transparentności, otwartości, integralności i odpowiedzialności.

 

 1. Ogólną odpowiedzialność za realizację programu antykorupcyjnego spółki Glomex MS ponoszą władze spółki, program antykorupcyjny realizowany jest przez członka zarządu spółki Glomex MS, który odpowiada za ciągłą realizację programu etycznego i antykorupcyjnego w spółce. Zakres jego odpowiedzialności obejmuje również monitorowanie i ocenę realizacji programu etycznego i antykorupcyjnego spółki Glomex MS oraz wdrożenie formalnego procesu rozpatrywania podejrzeń o korupcję.

 

 1. Spółka Glomex MS konsekwentnie odrzuca wszelkie działania korupcyjne i zabrania ich podejmowania pracownikom firmy. W przypadku udowodnienia korupcji sprawcy, spółka występuje z roszczeniem odszkodowawczym o naprawienie szkody wyrządzonej spółce, rozwiązuje natychmiast stosunek pracy z takim pracownikiem i zgodnie z ustawowym obowiązkiem niezwłocznie zawiadamia o działaniu korupcyjnym Policję Republiki Czeskiej, która może rozpocząć tryb ścigania.

 

 1. Spółka Glomex MS zabrania swoim pracownikom wszelkiego rodzaju działań oznaczających konflikt interesów. W związku z tym pracownicy spółki Glomex MS nie mogą uczestniczyć w relacjach dostawczo-odbiorczych spółki Glomex MS po stronie dostawców lub odbiorców towarów i usług w sposób bezpośredni lub pośredni, a także nie mogą uzyskiwać żadnych korzyści osobistych w związku z tymi relacjami od innego podmiotu niż Glomex MS. Ryzyko konfliktu interesów, wynikające chociażby z udziału członków rodziny lub przyjaciół w organach spółek będących dostawcami lub odbiorcami spółki, czy też posiadanie udziałów w tych spółkach, powinno zostać zgłoszone przez pracownika z przyczyn zapobiegawczych menadżerowi do spraw kadr spółki Glomex MS.

 

 1. W razie uzasadnionego podejrzenia o działanie rażąco nieetyczne, korupcyjne, naruszające zasady bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska lub narażające wizerunek spółki Glomex MS, pracownik lub każda osoba, która dowie się o takim działaniu w sposób godny zaufania, powinni powiadomić o takim działaniu, korzystając w tym celu z adresu poczty elektronicznej do spraw etyki spółki Glomex MS (e-mail: info@glomex-ms.com). Nie należy jednak zgłaszać wniosków w sprawach błahych, bez wskazania dowodów, czy składać zawiadomień wręcz nieprawdziwych w celu skrzywdzenia jakiejś osoby. Osoba zgłaszająca ponosi pełną odpowiedzialność za takie wnioski i może zostać ukarana sankcjami, ponieważ zachowanie takie narusza zasady zaufania i standardowe relacje między pracownikami spółki i w efekcie jest także sprzeczne z Kodeksem Etycznym.

 

 1. Pracownicy spółki Glomex MS, w szczególności zatrudnieni w dziale handlowym i marketingowym, mają obowiązek zapoznać partnerów zewnętrznych, a zwłaszcza przedstawicieli i dostawców, z programem antykorupcyjnym spółki Glomex MS, a dokładniej z przepisami programu, które dotyczą partnerów z zewnątrz.

 

 1. W procesie ewaluacji możliwości uzyskiwania i negocjowania transakcji handlowych, handlowcy spółki Glomex MS mają obowiązek uwzględniać zagrożenia korupcyjne. Uzależnione są one w szczególności od przynależności klienta do sektora publicznego lub prywatnego od sposobu uzyskania zlecenia (przetarg lub zaproszenie do złożenia oferty, skierowane tylko do jednego podmiotu).

 

 1. Handlowcy spółki Glomex MS mają obowiązek zweryfikowania, w oparciu o publicznie dostępne źródła medialne i internetowe, czy w związku z partnerami spółki Glomex MS z zewnątrz, mają miejsce udokumentowane przypadki korupcji oraz uwzględnienia tego aspektu podczas podejmowania decyzji handlowych, włącznie z możliwością nienawiązania lub zerwania relacji z kontrahentami, w przypadku których miała miejsce korupcja.

 

 1. W ramach budowania dobrych relacji, zwłaszcza w sferze handlowej, Glomex MS świadczy na rzecz swoich kontrahentów standardowe usługi, wraz z możliwością pokrycia kosztów pobytu kontrahentów spółki Glomex MS oraz wręczania prezentów i upominków. Zabrania się jednak zapewniania kontrahentom niewspółmiernie luksusowego zakwaterowania, nieetycznych i drogich usług rozrywkowych czy też wręczania prezentów o ewidentnie niewspółmiernej wartości. Takie działanie uważa się za potencjalną korupcję wobec kontrahentów spółki Glomex MS. Menadżerowie i pracownicy spółki Glomex MS, przede wszystkim zatrudnieni w dziale handlowym, mają zakaz przyjmowania takich ewidentnie niewspółmiernych usług lub luksusowych prezentów. W przypadku takich działań kontrahenta, pracownik Glomex MS ma obowiązek zgłosić taką okoliczność przełożonemu.

 

 1. Na niektórych rynkach zagranicznych urzędnicy sektora publicznego mogą domagać się tzw. opłat za załatwienie sprawy (facilitation payments), które w myśl przepisów prawa danego kraju są legalne. Surowo zabrania się spółce Glomex MS dokonywania opłat za załatwienie spraw. Definicja opłat za załatwienie spraw nie obejmuje prowizji handlowych na rzecz kontrahentów w sektorze prywatnym, na przykład w oparciu o umowy dealerskie, umowy licencyjne lub umowy przedstawicielstwa handlowego.

 

 1. Zabrania się przekazywania darów sponsorskich, które powiązane są w sposób celowy z jakąkolwiek możliwością zawarcia transakcji handlowej w sektorze publicznym lub prywatnym. Zasada ta dotyczy analogicznie również darowizn na rzecz partii i ugrupowań politycznych.

 

 1. Celem Kodeksu Etycznego jest nie tylko jego stosowanie w spółce Glomex MS, ale także promocja idei i programu antykorupcyjnego i uczciwego prowadzenia działalności gospodarczej, również w sektorze prywatnym w Czechach i na rynkach zagranicznych.