Polityka jakości

GLOMEX MS, s.r.o. Polityka jakości

 

Głównym celem Polityki Jakości Glomex MS, s.r.o. jest wdrażanie zasad systemu zapewnienia jakości, osiągnięcie pełnej satysfakcji klienta, a tym samym zapewnieniu dobrej pozycji firmy na rynku i jej dobrej reputacji.

GLOMEX MS, s.r.o. wdraża tylko takie usługi i produkty w dziedzinie materiałów wojskowych, w tym również dostaw o charakterze cywilnym, których wartości użytkowe będą w maksymalnym stopniu spełniać wymagania klientów, a ich właściwości będą w pełni zgodne ze wszystkimi wymogami prawnymi.

Aby osiągnąć swoje cele, zarząd Spółki zobowiązuje się:

 • upewnić się, że kontrola jakości stanowi integralną część zarządzania najwyższego kierownictwa firmy, która jest wyraźnie odpowiedzialna za realizację polityki jakości i wyznaczonych celów jakości
 • stale udoskonalać ustalony system jakości zgodnie z ČSN ISO 9001: 2015 + ČOS 051672
 • poprawić jakość usług poprzez analizę wszystkich ryzyk procesowych Spółki i ich eliminacji
 • systematycznie uzyskiwać i analizować obiektywne informacje na temat wymagań i oczekiwań naszych obecnych i potencjalnych klientów oraz monitorować zadowolenie klientów z naszych produktów,
 • zapewniać wysoką jakość produktów i usług poprzez ścisłe przestrzeganie przepisów i instrukcji systemu zarządzania jakością,
 • skoncentrować rozwój naszych usług związanych z przyszłymi programami określonymi przez kierownictwo Spółki na podstawie badań marketingowych,
 • zwiększać wydajność pracy i optymalizować koszty, aby osiągnąć korzystne ceny produktów i usług,
 • zapewniać czynne serwisowanie i usługi obecnym i potencjalnym klientom, informować ich o rozwoju oferty produktów oferowanych przez naszą firmę oraz zalecać najbardziej odpowiedni wybór i wykorzystanie naszych produktów,
 • pielęgnować wśród wszystkich pracowników poczucie odpowiedzialności za jakość własnej pracy i motywować ich do ciągłego podnoszenia jakości,
 • aktywnie współpracować z dostawcami i innymi partnerami w osiąganiu celów jakościowych,
 • zapewnić odpowiednie zasoby do osiągnięcia celów jakościowych.

 

Orientacja na klienta

 

 • Identyfikacja i analiza bieżących i przyszłych potrzeb naszych klientów
 • Spełnianie wymagań i oczekiwań naszych klientów
 • Pomiar satysfakcji klienta i przeprowadzanie kolejnych działań na podstawie wyników takich pomiarów

 

Przywództwo / Ciągły rozwój i współpraca pracowników

 

 • Edukacja, szkolenie i kierowanie pracownikami
 • Zapewnienie pracownikom niezbędnych zasobów do ich działań w ramach ich obowiązków
 • Tworzenie środowiska pracy, które pozytywnie wpływa na spełnienie wymagań jakościowych przy jednoczesnym osiągnięciu wyznaczonych celów organizacji

 

Podejście proceduralne

 

 • Definiowanie procesów i postrzeganie działań w organizacji jako interakcji
 • Zdefiniowanie interfejsów procesów z funkcjami organizacji oraz ustanowienie jasnych obowiązków i kompetencji do zarządzania procesami
 • Planowanie i zapewnienie dostępności zasobów potrzebnych do wdrożenia procesów

 

Podejście systemowe

 

 • Stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań wszystkich klientów i udziałowców.

 

Ciągłe doskonalenie

 

 • Ciągłe doskonalenie produktów, zwiększanie skuteczności i wydajności wszystkich procesów i systemu zarządzania jakością oraz terminowe stosowanie środków zapobiegawczych
 • Wykorzystanie inicjatywy pracowników w celu poprawy wydajności wszystkich procesów i działań

 

Podejmowanie decyzji oparte na faktach

 

 • Analiza danych przy użyciu prawidłowych metod i zastosowanie pracy zespołowej w celu rozwiązania problemów z jakością

 

Wzajemnie korzystne relacje z dostawcami / Współpraca z dostawcami

 

 • Monitorowanie i ocena kompetencji naszych dostawców
 • Tworzenie jasnej i otwartej komunikacji oraz wzajemnie korzystnych relacji z naszymi dostawcami

 

Aby zapewnić Politykę jakości, zarząd Glomex MS s.r.o. zobowiązuje się do:

 

 • Utrzymania, rozwoju i ciągłego doskonalenia systemów zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9000
 • Corocznego określania celów jakości w celu wsparcia Polityki jakości i przeprowadzania ich regularnych przeglądów
 • Tworzenia i zapewniania wystarczających zasobów do wdrożenia polityki jakości i celów jakości, w tym celów strategicznych określonych w biznesplanie
 • Wewnętrznego komunikowania znaczenia spełniania wymagań klientów, a także wymagań normatywnych i legislacyjnych oraz wymagań przepisów wewnętrznych
 • Zaopatrywania klientów w produkty o najwyższej możliwej jakości
 • Dostarczania pracownikom i klientom informacji o problemach z systemem zarządzania
 • Systematycznego przeprowadzania konserwacji urządzeń produkcyjnych, aby osiągnąć zgodność z wymaganiami dotyczącymi produktu
 • Motywowania i systematycznego zwiększania wiedzy i kompetencji naszych pracowników w zakresie zarządzania jakością
 • Ciągłego zwiększania skuteczności systemu zarządzania jakością poprzez osobiste zaangażowanie i aktywność.

 

Zarząd firmy oczekuje od pracowników:

 

 • identyfikowania się z polityką jakości i aktywnego uczestniczenia w jej wdrażaniu i realizacji celów jakościowych
 • przestrzegania wszystkich przepisów i dokumentów systemu zarządzania jakością
 • aktywnego podchodzenia do ciągłego doskonalenia swoich działań
 • aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach edukacyjnych w dziedzinie jakości
 • postępowania zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, utrzymywania porządku i poprawiania środowiska pracy w firmie.

 

 

Ing. Jiří Sadílek

Dyrektor Wykonawczy