Program antykorupcyjny

Program antykorupcyjny spółki Glomex MS

 

 1. Przeciwko korupcji

W rozumieniu naszego programu antykorupcyjnego, pojęcie korupcji oznacza zachowanie przejawiające się nadużyciem statusu lub stanowiska, w celu uzyskania korzyści osobistej w sposób sprzeczny z prawem i zasadami etycznymi.

 

Spółka Glomex MS zdecydowała się na wprowadzenie programu antykorupcyjnego, którego celem jest:

a) zminimalizowanie zagrożeń korupcyjnych w działalności handlowej spółki Glomex MS,
b) prewencyjne zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym w spółce w procesie zapewniania produktów i usług na rzecz spółki,
c) ze względu na posiadany przez nas status znaczącej czeskiej spółki prawa handlowego, chcemy być wzorem działań w zakresie prewencji korupcji i zachowań nieetycznych.

 

Program antykorupcyjny spółki Glomex MS składa się z następujących elementów:

 • Kodeks Etyczny pracowników spółki Glomex MS, którego odrębny rozdział poświęcony jest również problematyce zamówień publicznych,
 • tzw. etyczny adres poczty elektronicznej, pod którym dowolna osoba może zgłosić zachowanie korupcyjne lub nieetyczne w związku ze spółką Glomex MS,
 • pakiet procesów i środków zaradczych służących do oceny zagrożeń korupcyjnych, w zależności od rodzajów działalności spółki, grup pracowników lub odmiennych aspektów rynków, na których spółka Glomex MS prowadzi działalność.

 


Z programu antykorupcyjnego spółki Glomex MS mogą korzystać nie tylko pracownicy poszczególnych spółek, ale jest on dostępny także dla szerokich kręgów społeczeństwa, w tym dostawców, przedstawicieli, klientów, mediów i pracowników administracji publicznej w Czechach i na wszystkich innych rynkach światowych, na których spółka Glomex MS prowadzi działalność.

 

 1. Kodeks Etyczny spółki Glomex MS

Jednym z podstawowych narzędzi programu antykorupcyjnego Glomex MS jest Kodeks Etyczny pracowników spółki, którzy są zobligowani do jego przestrzegania. Niemniej jednak niektóre postanowienia kodeksu dotyczą również kontrahentów spółki Glomex MS, np. przedstawicielstw handlowych spółki. Podstawą Kodeksu Etycznego Glomex MS są wymogi programu brytyjskiego oddziału Transparency International. Kodeks etyczny wprowadza:

 • zakaz działań korupcyjnych,
 • zakaz działań oznaczających konflikt interesów,
 • zawiadamianie o działaniach korupcyjnych lub nieetycznych,
 • specjalne obowiązki w obszarze handlu podczas realizacji programu antykorupcyjnego,
 • zasady sponsoringu, względnie darowizn na rzecz partii i ugrupowań politycznych,
 • zobowiązanie do rozpowszechniania programu antykorupcyjnego również poza spółką Glomex MS.
  Pełny tekst Kodeksu Etycznego Glomex MS jest dostępny tutaj.

Pełny tekst Kodeksu Etycznego Glomex MS jest dostępny tutaj.

 

 

 • Zasady sponsoringu spółki Glomex MS
  Zgodnie z zasadą przestrzeganą przez spółkę Glomex MS, sponsoring nie może być uzależniony od realizacji jakiejkolwiek możliwej transakcji, zarówno w sektorze publicznym, jak też prywatnym. Sponsoring nie może również mieć miejsca wtedy, kiedy w rzeczywistości odpowiadałby definicji konfliktu interesów, co oznacza np. sponsorowanie projektów pracowników spółki Glomex MS i członków ich rodzin. Glomex MS publikuje z reguły informacje o działaniach sponsorskich w postaci komunikatów prasowych i informacji podanych na stronie internetowej spółki.
   
  Wspieranie partii i ruchów politycznych
  Wspieranie partii i ruchów politycznych przez spółkę Glomex MS musi być przejrzyste. Jednocześnie ten rodzaj pomocy nie może być w żadnym przypadku uzależniony od jakiejkolwiek możliwości transakcji handlowej w sektorze publicznym. Spółka Glomex MS rygorystycznie przestrzega wszystkich zobowiązań prawnych w zakresie ewentualnego wspierania partii politycznych.
    
 • Prezenty i upominki
   Zabrania się zapewniania kontrahentom niewspółmiernie luksusowego zakwaterowania, nieetycznych i drogich usług rozrywkowych czy też wręczania prezentów o ewidentnie nieadekwatnej wartości. Tego rodzaju działanie uważa się za potencjalną korupcję wobec kontrahentów spółki Glomex MS. Menadżerowie i pracownicy spółki Glomex MS, w szczególności zatrudnieni w dziale handlowym, mają zakaz przyjmowania takich ewidentnie niewspółmiernych usług lub luksusowych prezentów. W przypadku takich działań ze strony kontrahenta, pracownik Glomex MS ma obowiązek zgłosić taką okoliczność przełożonemu.
   
 • Opłaty za pośrednictwo (facilitation payments)
  Na niektórych rynkach zagranicznych urzędnicy sektora publicznego mogą domagać się tzw. opłat za załatwienie sprawy (facilitation payments), które w myśl przepisów prawa danego kraju są legalne. Surowo zabrania się spółce Glomex MS dokonywania opłat za załatwienie spraw. Definicja opłat za załatwienie spraw nie obejmuje prowizji handlowych na rzecz kontrahentów w sektorze prywatnym, na przykład w oparciu o umowy dealerskie, umowy licencyjne lub umowy przedstawicielstwa handlowego.
    
 • Udział spółki Glomex MS w programach offsetowych
  Czeskie ustawodawstwo, podobnie jak prawo Unii Europejskiej, nie umożliwia już wprawdzie udziału czeskich przedsiębiorstw w programach offsetowych w ramach przetargów publicznych ogłaszanych przez czeski rząd i ministerstwa, niemniej jednak warunki kontraktów zagranicznych mogą dotyczyć również realizacji programów offsetowych. Typowym wymogiem, pojawiającym się także w dojrzałych państwach demokratycznych, może być wymóg częściowego przeniesienia produkcji, co uznać można za tzw. offset bezpośredni. Glomex MS we współpracy z kontrahentami zagranicznymi realizuje programy offsetowe w pełni zgodnie z ustawodawstwem krajowym, z reguły w celu spełnienia wymogów klienta, dotyczących uzyskania zdolności częściowej produkcji i samodzielnego serwisowania. Spółka Glomex MS odmawia udziału w programach offsetowych, których przedmiotem jest tylko udzielanie zamówień w dziedzinach niezwiązanych z jej działalnością, które wiążą się z zagrożeniem korupcyjnym i mogłyby zostać wykorzystane jako kanał korupcyjny. Relacje o działaniach, które ze względu na charakter zaliczyć można do kategorii offsetów bezpośrednich, spółka Glomex MS z reguły podaje do informacji publicznej w ramach promocji danego zamówienia (przeniesienie produkcji wchodzi w rachubę tylko w przypadku znaczących projektów podlegających kontroli publicznej).
   
  Adres poczty elektronicznej do spraw etyki spółki Glomex MS

 • W celu stworzenia jednolitego kanału informacyjnego do zgłaszania działań nieetycznych, korupcyjnych, niezgodnych z prawem, naruszających zasady bezpieczeństwa pracy lub ochrony środowiska, spółka Glomex MS utworzyła adres poczty elektronicznej, pod którym dowolna osoba może wysłać zgłoszenie dotyczące opisanych powyżej działań, w formie:
  Zgłoszenie pod adresem poczty elektronicznej: info@glomex-ms.com.
  Spółka Glomex MS zdecydowanie preferuje zgłoszenia nieanonimowe, ponieważ zgłoszenia anonimowe stwarzają zagrożenie w postaci nieetycznych działań i nadużyć specjalnego adresu poczty elektronicznej do spraw etyki. Nikomu jednak nie zabrania się anonimowego składania zgłoszeń.
  Adresatem zgłoszeń są władze spółki Glomex MS. Nadawca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i w ciągu 14 dni zostanie poinformowany o rozpatrzeniu zgłoszenia, względnie o etapie badania sprawy. Po zbadaniu zgłoszenia nadawca informowany jest o wyniku badania sprawy.
  Glomex MS oświadcza, że z szacunkiem odnosi się do uzasadnionych zgłoszeń kierowanych na adres poczty elektronicznej i wspiera ich składanie. Nie dotyczy to oczywiście zgłoszeń kłamliwych czy mających za cel niesprawiedliwy atak na inną osobę lub spółkę. Takiego rodzaju zgłoszenie stanowi naruszenie Kodeksu Etycznego i programu antykorupcyjnego spółki Glomex MS, z wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami.
  Wszystkie nadesłane zgłoszenia są traktowane jako informacje poufne, w celu ochrony osób składających zgłoszenia i w celu zapewnienia obiektywnego zbadania sprawy.